Korselva kraftverk

Tidligere prosjekt

Kort om det tidligere prosjektet

Plassering
Korselva, Kvalsund
Planlagt effekt
9,9 MW

Korselva kraftverk var planlagt i Kvalsund kommune i Finnmark fylke. Prosjektområdet lå ved Korselva, en sideelv til Kvalsundelva, cirka 25 km sør for Hammerfest. Kraftverket skulle utnytte fallet fra et felt på cirka 76,6 km² i et 156 meter høyt fall mellom kote 225 og kote 69. Planen var å bygge et kraftverk med en installert kapasitet på 9,9 MW, som kunne produsere omtrent 25 GWh årlig. Dette tilsvarte strømforbruket til cirka 1250 husholdninger. Kraftverket skulle bygges uten regulering, med tunnel, nedgravde rør og en kraftstasjon i dagen.

Tekniske og miljømessige aspekter

Inntak og Vannvei
Inntaket var planlagt ved Vuolit Suololuoppal på kote 225, med en 1200 meter lang tunnel og 1600 meter nedgravde rør på vestsiden av Korselva. Dette skulle lede vannet til kraftstasjonen på kote 69.

Kraftstasjon
Kraftstasjonen skulle ligge i dagen, utstyrt med en Pelton-turbin og en Francis-turbin, med en total installert effekt på 9,9 MW. Generatorens ytelse var planlagt til 10,9 MVA med en generatorspenning på 6,6 kV.

Nettilknytning
Kraftverket skulle kobles til Kvalsund transformatorstasjon via en 3500 meter lang jordkabel.

Adkomst og Infrastruktur
En ny adkomstvei på cirka 1400 meter skulle bygges fra kommunal vei langs Kvalsundelva til kraftstasjonen. I tillegg ville det bli etablert et massedeponi på cirka 10 daa for å håndtere overskuddsmasser fra utbyggingen.

Motivasjon

Prosjektet var motivert av et behov for å øke produksjonen av fornybar energi i regionen, noe som ville bidra til å dekke det økende energibehovet både regionalt og nasjonalt. Det skulle også gi økonomiske fordeler til lokalsamfunnet gjennom skatteinntekter og økt verdiskaping, samt bidra til å redusere klimagassutslipp ved å erstatte fossil energi med ren vannkraft.

Prosjektet ble aldri realisert – dette viser utfordringene og kompleksiteten knyttet til utvikling av vannkraftprosjekter, hvor både miljømessige, samfunnsmessige og tekniske faktorer må balanseres for å oppnå en bærekraftig løsning.

Nøkkelinfo

Plassering
Korselva, Kvalsund
Planlagt effekt
9,9 MW

Se mer av vår virksomhet

Meny

Søk