Åpenhetsloven

Beskyttelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Konsernet Finnmark Kraft har forpliktet seg til fremme og respektere menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Konsernet respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, inklusive de som er nedfelt i verdenserklæringen om menneskerettigheter, FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet og gjeldende standarder innenfor den internasjonale humanitærretten.

For å realisere disse målene, er vi avhengig av et godt samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. Vi forplikter oss til å engasjere leverandører som følger gjeldende lover og opptrer lojalt, og i tråd med våre intensjoner. Vi skal alltid opptre på en måte som inngir tillit både i samarbeid med kolleger, leverandører, kunder og andre forretningsforbindelser. Våre leverandører forventes å ha forretningsetikk som er i samsvar med intensjonen og kravene i Åpenhetsloven

Vår virksomhet omfattes av åpenhetsloven og vi vil regelmessig gjennomføre aktsomhetsvurderinger ved å kartlegge menneskerettighetsforhold i vår verdikjede, herunder leverandører og andre forretningspartnere. Ved å kartlegge verdikjeden, vil det gi en oss en oversikt om det forekommer eller er risiko for at det kan forekomme brudd på menneskerettighetene eller uanstendig arbeidsforhold. Ved å utføre aktsomhetsvurderinger kan vi stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser på som kan knyttes til direkte eller indirekte til vår virksomhet.

Konsernet vil håndtere eventuelle informasjonskrav i henhold til Åpenhetslovens §6. Forespørsler og varsler om kritikkverdige forhold kan sendes til: post@finnmarkkraft.no

Meny

Søk