Digermulen vindkraftverk

Om prosjektet

Status
I bero
Område
Digermulfjellet, Gamvik Kommune
Areal
28 km²
Planlagt årlig produksjon
1,6 TWh
Planlagt effekt
450-500 MW
Antall turbiner
60-70
Tårnhøyde
Ca. 120m
Rotordiameter
150-170m

Digermulen vindkraftverk utvikles i samarbeid mellom Finnmark Kraft AS og Fred. Olsen Renewables AS. Prosjektet ble opprinnelig utredet i 2005, men ble da ikke tatt under behandling av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på grunn av manglende nettkapasitet i Finnmark. Med Statnetts pågående oppgradering av sentralnettet, har situasjonen nå endret seg, og prosjektet er igjen aktuelt.

Kraftverket er planlagt å bli bygget i Gamvik kommune, i området ved Digermulfjellet, sør for Lággu, på Digermulen-halvøya, også kjent som Johkannjárga.

Vindkraftverket er planlagt å ha en installert effekt på mellom 450 og 500 MW, en betydelig økning fra de opprinnelige 100 MW som ble foreslått i 2005. Dette vil oppnås ved å installere ca. 60-70 vindturbiner, hver med en kapasitet på rundt 7 MW. Årlig strømproduksjon er estimert til cirka 1600 GWh, noe som er nok til å dekke energibehovet til omtrent 80 000 husholdninger. Planområdet er delt i to hoveddeler: et vestlig delområde på 16 km² og et østlig delområde på 12 km². Totalt dekker vindkraftverket et område på 28 km².

Planområdet er delt i to hoveddeler: et vestlig delområde på 16 km² og et østlig delområde på 12 km². Totalt dekker vindkraftverket et område på 28 km².

Utbyggingstrinn

Prosjektet vil bli delt inn i to hovedutbyggingstrinn:

Trinn 1: Dette omfatter det vestlige delområdet på 16 km².

Trinn 2: Dette omfatter det østlige delområdet på 12 km².

Det er også en mulighet for at begge trinn kan bygges ut samtidig dersom regionalnettet eller sentralnettet har tilstrekkelig kapasitet, eller hvis det bygges en egen produksjonsradial mellom vindkraftverket og Adamselv.

Forventet produksjon

Vindturbinene som skal installeres i Digermulen vindkraftverk er betydelig større og mer effektive enn de som var tilgjengelige i 2005. Hver turbin vil ha en totalhøyde på ca. 200-210 meter, med en rotordiameter på 150-170 meter og en tårnhøyde på rundt 120 meter. De nye turbinene forventes å produsere elektrisitet omtrent 90% av tiden, da de kan produsere strøm så lenge vindhastigheten er mellom 3 m/s og 25 m/s. Området rundt Digermulfjellet har noen av Europas beste vindressurser, med gjennomsnittlige vindhastigheter på mellom 8,5 og 10 m/s.

Økonomi

Total investeringskostnad for Digermulen vindkraftverk er anslått til rundt 5,85 milliarder NOK.

Med eksisterende og foreslåtte kompensasjonsordninger kan prosjektet gi Gamvik kommune inntil 90 millioner kroner i årlige inntekter, fordelt på eiendomsskatt, produksjonsavgift og naturressursskatt. Vindkraftverket vil gi varige arbeidsplasser gjennom hele konsesjonsperioden i tillegg til økt næringslivsaktivitet under anleggsfasen.

Miljø- og samfunnsvirkninger

Vindkraftverket forventes å ha både positive og negative miljø- og samfunnsvirkninger:

Positive virkninger
Økt lokal verdiskaping, nye arbeidsplasser, betydelige kommunale inntekter og produksjon av fornybar energi som vil bidra til å redusere klimagassutslipp.

Negative virkninger
Potensielle konflikter med reindriftsinteresser, visuelle påvirkninger på landskapet, støy, skyggekast og mulig påvirkning på lokale økosystemer og fugleliv.

For å minimere de negative virkningene, vil det bli gjennomført omfattende konsekvensutredninger i samarbeid med eksterne konsulenter.

Teknologi og innovasjon

Digermulen vindkraftverk vil bruke den nyeste tilgjengelige teknologien for å maksimere effektiviteten og minimere miljøpåvirkningen. En av de mest spennende teknologiene som vurderes er SkyWalker, en klatrekran som kan redusere naturinngrep rundt turbinene med 40-50% og CO2-avtrykket ved krantransport/installering med 50-80%. Denne teknologien vil også være mer robust for vær og vind, noe som gir større fleksibilitet i installasjonsprosessen.

Prosjektet i bero

For å forbedre kraftsituasjonen i Finnmark og muliggjøre mer industriell utvikling, lanserte Regjeringen i august 2023 planer for en satsing på kraft og industri i Finnmark, kalt “Kraft- og industriløft Finnmark”.

I forbindelse med dette legges det opp til en helhetlig prosess for behandling av søknader om nettanlegg og kraftproduksjon i Finnmark, inkludert en frist for å sende inn formell melding til NVE innen 22. april 2024. Basert på en helhetsvurdering har Finnmark Kraft og Fred. Olsen Renewables besluttet å sette arbeidet med Digermulen vindkraftverk på pause, og har derfor valgt å ikke sende oppdatert melding for dette prosjektet innen fristen.

Les mer i pressemeldingen fra 25. april 2024.

Nøkkelinfo

Status
I bero
Område
Digermulfjellet, Gamvik Kommune
Areal
28 km²
Planlagt årlig produksjon
1,6 TWh
Planlagt effekt
450-500 MW
Antall turbiner
60-70
Tårnhøyde
Ca. 120m
Rotordiameter
150-170m

Nedlastinger

Se mer av vår virksomhet

Meny

Søk