Vilgesrassa vindkraftverk

Om prosjektet

Planlagt effekt
300 MW
Estimert årlig produksjon
1,1 TWh

Vilgesrassa vindkraftverk er planlagt nordøst for Lillefjord på Porsangerhalvøya i Måsøy kommune, Finnmark. Området dekker ca. 20 km² og ligger mellom 400 og 550 meter over havet. Grunneier er Finnmarkseiendommen (FeFo), og området er preget av høytliggende fjellpartier med lite vegetasjon, som gjør det ideelt for vindkraft.

Prosjektet innebærer bygging av et vindkraftverk med en installert kapasitet på opptil 300 MW, noe som vil kunne gi en årlig produksjon på rundt 1,1 TWh. Dette tilsvarer det årlige strømforbruket til ca. 35 000 husholdninger. Det er planlagt å installere mellom 50 og 60 vindturbiner, hver med en kapasitet på 5-8 MW. Turbinene vil ha en rotordiameter på opptil 150 meter og en navhøyde på rundt 100 meter, noe som gir en totalhøyde på ca. 175 meter.

Prosess

Prosjektet vil følge en grundig planleggings- og utbyggingsprosess. Her er noen viktige elementer:

Vindressurser
Området har svært gode vindforhold med gjennomsnittlige vindhastigheter på 8-9,5 m/s. Dette vil bli bekreftet gjennom detaljerte vindmålinger over minst ett år.

Infrastruktur
Tilknytning til regional- og sentralnett via Repvåg Kraftlags nett og eventuelle nye 132 kV linjer. Intern vei- og kabelnett vil bli bygget for å koble turbinene til en felles transformatorstasjon.

Adkomst
Transport av turbinkomponenter vil sannsynligvis skje via havn i Snefjord med ny vei opp til planområdet. Internveiene vil være ca. 5 meter brede og tåle et akseltrykk på 12-15 tonn.

Fremdriftsplan

Planen følger en strukturell fremgangsmåte:

Meldingsfase
Involvere berørte myndigheter, grunneiere, reindriftsinteresser og andre relevante parter. Offentlig høringsprosess vil bli gjennomført for å samle innspill til utredningsprogrammet.

Utredningsfase
Gjennomføre konsekvensutredninger i henhold til program fastsatt av NVE. Utarbeide tekniske og økonomiske planer basert på disse utredningene.

Søknadsfase
Innsending av konsesjonssøknad med konsekvensutredning til NVE. Offentlig høring og behandling av søknaden.

Bygging og drift
Detaljprosjektering og bygging av vindkraftverket. Oppstart av driften planlagt innen 2030.

Økonomi

Total investeringskostnad er estimert til 2-3 milliarder NOK. Vindkraftverket vil gi betydelige økonomiske fordeler til lokalsamfunnet gjennom eiendomsskatt, produksjonsavgift, og sysselsettingseffekter. Driftsfasen vil kreve 5-10 årsverk, noe som skaper varige arbeidsplasser.

Miljø- og samfunnsvirkninger

Vindkraftverket vil bidra til å redusere klimagassutslipp ved å produsere ren, fornybar energi. Det vil også støtte lokal næringsutvikling og verdiskaping. Samtidig vil det bli gjort omfattende vurderinger av potensielle negative virkninger på landskap, dyreliv, reindrift og kulturminner. Finnmark Kraft er forpliktet til å gjennomføre nødvendige avbøtende tiltak for å minimere disse virkningene.

Vilgesrassa vindkraftverk representerer en betydelig investering i fornybar energi, som vil gi store fordeler både lokalt og nasjonalt. Prosjektet er godt planlagt med fokus på miljømessig bærekraft, økonomisk levedyktighet, og sosial aksept. Gjennom tett samarbeid med lokalsamfunnet og relevante myndigheter, sikter Finnmark Kraft på å realisere dette prosjektet på en måte som ivaretar alle interesser og gir maksimal positiv effekt for samfunnet.

 

Nøkkelinfo

Planlagt effekt
300 MW
Estimert årlig produksjon
1,1 TWh

Se mer av vår virksomhet

Meny

Søk