Fálesrášša vindkraftverk

Tidligere prosjekt

Kort om det tidligere prosjektet

Areal
43 km²
Status
Avslått
Antall turbiner
80-133
Planlagt installert effekt
400 MW
Estimert årlig produksjon
1,4 TWh
Total planlagt investering
5-6 mrd

Fálesrášša vindkraftverk var planlagt i Kvalsund kommune, Finnmark, på halvøya mellom Repparfjorden i sør, Kvalsundet i vest og Revsbotn i nord. Området dekket to platåer med en samlet størrelse på ca. 43 km², hovedsakelig bestående av bart fjell og steinblokker, og lå mellom 500 og 600 meter over havet.

Planen var å installere mellom 80 og 133 vindturbiner med en kapasitet på 3 MW hver, noe som ville gitt en total installert effekt på 400 MW. Den årlige energiproduksjonen ble anslått til cirka 1400 GWh, nok til å dekke strømforbruket til omtrent 56 000 husstander. Investeringen i vindkraftverket var beregnet til mellom 5 og 6 milliarder NOK.

Prosess

Prosjektet skulle ha inkludert flere trinn:

Vindressurser
Området hadde gode vindforhold med gjennomsnittlige vindhastigheter på 9-9,5 m/s. Det var planlagt å sette opp vindmålestasjoner for å måle vindforholdene i minst ett år før byggestart.

Infrastruktur
Veinett skulle bygges og oppgraderes for å kunne transportere de lange og tunge komponentene til anleggsområdet. Veiene måtte tåle et akseltrykk på 15 tonn.

Nettilknytning
Strømmen fra vindturbinene skulle transformeres opp til høyspenningsnivå og føres til en felles transformatorstasjon. Derfra ville en luftledning på 132 kV bli bygget til nærmeste tilknytningspunkt i sentralnettet, som var Skaidi transformatorstasjon, cirka 11 km unna.

Bygging og Drift
Byggingen av vindkraftverket skulle starte etter at alle nødvendige tillatelser var innhentet. Drift av vindkraftverket ville kreve 5-8 årsverk, avhengig av antall vindturbiner.

Miljø- og samfunnsvirkninger

Økonomisk Fordel
Vindkraftverket ville generert betydelige økonomiske fordeler for Kvalsund kommune i form av eiendomsskatt og skatteinntekter fra sysselsettingseffekten. Anleggsfasen ville også skapt muligheter for lokalt næringsliv til å levere varer og tjenester.

Miljøvennlig Energi
Ved å utnytte de rike vindressursene i området, ville Falesrassa vindkraftverk bidratt til økt produksjon av ren, fornybar energi og redusert avhengigheten av fossile brensler.

Reindrift og Biologisk Mangfold
Konsekvensene for reindriften, som bruker området til vår- og sommerbeite, samt virkninger på biologisk mangfold, skulle bli nøye vurdert i konsekvensutredningen. Tiltak skulle gjennomføres for å minimere eventuelle negative effekter på reindriften og det biologiske mangfoldet.

Avslag

Selv om planene for Falesrassa vindkraftverk var ambisiøse og hadde potensial til å gi mange fordeler, ble konsesjonssøknaden avslått, og prosjektet ble dermed aldri realisert. Likevel gir dette verdifulle lærdommer for fremtidige fornybar energi-prosjekter. Erfaringen fra Falesrassa understreker hvor viktig det er å finne en balansert tilnærming som tar hensyn til både miljømessige, tekniske og samfunnsmessige faktorer. Disse innsiktene vil være nyttige for videre utvikling i energisektoren i Finnmark.

Nøkkelinfo

Areal
43 km²
Status
Avslått
Antall turbiner
80-133
Planlagt installert effekt
400 MW
Estimert årlig produksjon
1,4 TWh
Total planlagt investering
5-6 mrd

Se mer av vår virksomhet

Meny

Søk