Hamnefjell Trinn III

Om prosjektet

Areal
17 km²
Total investering
2 - 2,5 MRD
Antall turbiner
23
Total effektutvidelse
166 MW
Estimert årlig produksjon
650 GWh

Hamnefjell vindkraftverk ligger i grenseområdet mellom Båtsfjord og Berlevåg kommuner i Finnmark. Området er karakterisert av høytliggende fjellområder med stabile og gode vindforhold, noe som gjør det ideelt for vindkraftproduksjon.

Utvidelse av dagens kraftverk

Hamnefjell vindkraftverk består allerede av en vindpark med en installert effekt på 51,75 MW, som ble satt i drift i 2017. Det planlegges en betydelig utvidelse av vindkraftverket med et tredje byggetrinn. Dette utvidelsestrinnet vil inkludere 23 vindturbiner med en effekt på 7,2 MW hver, totalt 166 MW. Den årlige energiproduksjonen er anslått til å være rundt 650 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til omtrent 26 000 husholdninger.

Byggetrinn 3 vil utvide det eksisterende vindkraftverket vest-nordvest for dagens installasjoner. Utbyggingsområdet dekker cirka 17 km², og utvidelsen vil benytte eksisterende infrastruktur så langt det er mulig. Turbinene planlegges å ha en navhøyde på opptil 120 meter og en rotordiameter på cirka 162 meter, som gir en total høyde på omtrent 200 meter.

Produksjon

Vindkraftverket vil gi en betydelig økning i lokal kraftproduksjon og bidra til redusert avhengighet av fossile energikilder. Den årlige produksjonen på 650 GWh vil spille en viktig rolle i å dekke det økte kraftbehovet i regionen, inkludert elektrifiseringen av prosessanlegget på Melkøya. Investeringsbehovet for prosjektet er estimert til mellom 2 og 2,5 milliarder kroner.

Økonomiske ringvirkninger

Prosjektet forventes å generere betydelige økonomiske fordeler for lokalsamfunnene. Båtsfjord og Berlevåg kommuner vil motta inntekter fra eiendomsskatt og produksjonsavgift, anslått til cirka 30 millioner kroner årlig. I tillegg vil utbyggingen skape varige arbeidsplasser både under konstruksjonsfasen og i driftsperioden, noe som styrker den lokale økonomien og sysselsettingen.

Fremdriftsplan

Prosjektets fremdrift er nøye planlagt med flere faser:

2024
Levering av melding og høring av utredningsprogram.

2025 – 2027
Konsesjonssøknad og konsekvensutredning, etterfulgt av konsesjonsbehandling.

2028 – 2030
Detaljprosjektering og bygging.

2031 – 2032
Idriftsettelse, med en sannsynlig etappevis oppstart over to år.

Lokale forhold

Planområdet eies av Finnmarkseiendommen (FeFo) og brukes av reindriftsdistrikt 7 Rakkonjarga som sommerbeite. Det er planlagt tett samarbeid med berørte parter, inkludert reindriftsnæringen, lokale myndigheter og andre interessenter for å sikre en balansert utvikling som ivaretar både natur og næringsliv.

Miljø og samfunn

Det vil bli gjennomført grundige konsekvensutredninger for å kartlegge virkninger på miljøet, inkludert støy, skyggekast, påvirkning på lokale økosystemer og kulturminner. Tiltaket er forventet å ha lav risiko for naturfarer som flom og skred, og det vil bli iverksatt nødvendige tiltak for å minimere negative effekter på vannmiljø og landskap.

Nøkkelinfo

Areal
17 km²
Total investering
2 - 2,5 MRD
Antall turbiner
23
Total effektutvidelse
166 MW
Estimert årlig produksjon
650 GWh

Se mer av vår virksomhet

Meny

Søk