Pressemelding

Laksefjorden vindkraftverk

Av André Bergeton Larsen

25. april 2024

Oppdatert 3. juni 2024 10:47

Pressemelding

Finnmark Kraft og Fred. Olsen Renewables har i forbindelse med «Kraftløftet i Finnmark» sendt melding på Laksefjorden vindkraftverk til NVE.

For å forbedre kraftsituasjonen i Finnmark, og muliggjøre mer industriell utvikling, lanserte Regjeringen i august 2023 planer for en satsing på kraft og industri i Finnmark, kalt “Kraft- og industriløft Finnmark”. I forbindelse med dette legges det opp til en helhetlig prosess for behandling av søknader om nettanlegg og kraftproduksjon i Finnmark, herunder frist for å sende inn en formell melding til NVE innen 22. april 2024. Finnmark Kraft (FK) og Fred. Olsen Renewables (FOR) har besluttet å prioritere Laksefjorden vindkraftverk og sendt melding for dette prosjektet, mens arbeidet med Digermulen vindkraftverk stilles i bero.

Samarbeidet om utvikling av Laksefjorden vindkraftverk inkluderer utvikling, bygging, drift og eierskap. Prosjektet er tenkt lokalisert på halvøya mellom Eidsfjorden og Mårøyfjorden i Lebesby kommune, og har et potensiale på ca. 60-65 turbiner og en total installert kapasitet på inntil 450 MW.

Det er som kjent varslet mange prosjekter i Finnmark, men på grunn av begrensninger i nettkapasiteten i Finnmark vil det kun være mulig å realisere et fåtall av prosjektene som NVE har til behandling, eller som har blitt varslet. NVE har derfor et ønske om å prioritere blant prosjektene, og dermed redusere antall saker som sendes på høring. FK/FOR er av den oppfatningen at også utbyggere som har flere prosjekter i samme kommune eller i samme reinbeitedistrikt, bør gjøre egne vurderinger og prioritere prosjektene slik at det blir minst belastning på både kommune, grunneier, reindrift og andre berørte parter. Basert på en helhetsvurdering har derfor FK og FOR besluttet å stille arbeidet med Digermulen vindkraftverk i bero, og har følgelig valgt å ikke sende oppdatert melding for dette prosjektet innen fristen 22.04.2024.

Vi retter nå fokus mot å videreutvikle Laksefjorden vindkraftverk, og dette inkluderer en tett dialog med grunneier, lokalsamfunn og andre rettighetshavere. Vi har stor tro på at Laksefjorden vindkraftverk kan bli et verdifullt prosjekt for regionen. Prosjektet vil, ved å utnytte et areal som i stor grad allerede er regulert til vindkraftformål, gi store inntekter til Lebesby kommune, og en forbedret forsyningssikkerhet på Nordkinnhalvøya.

Alta/Oslo, 25.04.24

Egon Leonhardsen
Daglig leder
Finnmark Kraft

Pål Gjesdal
Prosjektleder
Fred. Olsen Renewables

Meny

Søk