Økt nettkapasitet for vindkraft i Øst-Finnmark

Av André Bergeton Larsen

28. mars 2019

Oppdatert 3. februar 2024 00:05

Finnmark Kraft har inngått en samarbeidsavtale med Statnett og Varanger Kraft om videreføring av 420 kV forbindelsen til Varangerbotn i Øst-Finnmark.

Statnett bygger nå 420 kV linje fra Balsfjord til Alta, og påbegynner strekningen opp til Skaidi til høsten. Nå er det også fattet vedtak om videreføring østover fra Skaidi.

«Det er avgjørende for videre utvikling i regionen at sentralnettet bygges ut fram til Varangerbotn i Øst-Finnmark. Med en videreføring av linja til østfylket vil man sørge for nødvendig kapasitet til samfunns- og næringsutvikling, samt sikre strømforsyningen for framtiden», sier Per-Erik Ramstad, styreleder i Finnmark Kraft.

Statnett viderefører nå planen om å bygge en 420 kV ledning fra Skaidi og østover til Varangerbotn, og vil konsesjonssøke strekningen trinnvis. Første delstrekning fra Skaidi til Adamselv vil bedre forsyningen og samtidig gi nødvendig økning i kapasitet til næringsutvikling i øst. Siste delstrekning fra Adamselv til Varangerbotn vil legge til rette for å realisere den konsesjonsgitte vindkraften på Varangerhalvøya, og det er denne strekningen partene nå har avtalt utredning for. Statnett tar sikte på å søke konsesjon for de to delstrekningene i hhv 2020 og 2021. Våren 2018 søkte Statnett NVE om fritak fra tilknytningsplikten til konsesjonsgitt vind i øst, denne fritakssøknaden er nå trukket tilbake.

Finnmark Kraft har i dag to vindkraftverk i drift, Havøygavlen i Måsøy kommune og Hamnefjell i Båtsfjord kommune. I Båtsfjord er det hittil kun bygget ut 52 MW av den opprinnelig konsesjon på 120 MW, på grunn av kapasitetsbegrensninger i nettet til Øst-Finnmark.

«At det nå blir lagt til rette for utnyttelse av hele vindkraftkonsesjonen som vi har på Hamnefjell ved Båtsfjord, i Øst-Finnmark er svært gledelig. Øst- Finnmark har de beste vindressursene i hele Europa og de anleggene som i dag er i produksjon i området har den høyeste utnyttelsesgraden i hele Norge» sier Egon Leonhardsen, Administrerende Direktør i Finnmark Kraft.

Egon Leonhardsen i Finnmark Kraft ser fram til økt kapasitet for Vindkraft i Øst-Finnmark.

Finnmark Kraft har flere vindkraftplaner på kysten av Øst-Finnmark som har ligget i skuffen i påvente av økt nettkapasitet, som nå tas fram igjen. «Teknologiutviklingen vi nå ser i vindkraftbransjen, med færre og større enheter, gjør det mulig å bygge ut vindkraftverk i vår region med svært høy utnyttelsesgrad» forteller Egon.

Finnmark Kraft er en lokalt eid fornybar kraftprodusent som er opptatt av lokal verdiskapning. Selskapets eiere er Alta Kraftlag, Repvåg Kraftlag, Luostejok Kraftlag, Nordkyn Kraftlag, Hammerfest Energi, Varanger Kraft, Ymber Produksjon og FeFo.

Meny

Søk