Pressemelding

Finnmarkseiendommen (FeFo) og Finnmark Kraft fornyer enerettsavtale for vann- og vindkraftutbygging i Finnmark

Av André Bergeton Larsen

17. juni 2024

Oppdatert 17. juni 2024 12:02

Pressemelding

Finnmarkseiendommen (FeFo) og Finnmark Kraft AS har fornyet avtalen om enerett til utbygging av vann- og vindkraftverk på FeFos grunn for ytterligere 15 år. Avtalen ble inngått første gang da Finnmark Kraft ble stiftet 17. juni 2009

FeFo forvalter grunn og naturressurser i henhold til Finnmarksloven, og har en rettslig status som en privat grunneier ved forvaltning av vann- og vindkraftressursene. Finnmarksloven er et viktig redskap for å sikre Norges forpliktelser overfor det samiske folk, slik de uttrykkes i internasjonale konvensjoner som ILO-169 og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Finnmarksloven har som mål å sikre at grunn og naturressurser i Finnmark forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne, med særlig vekt på samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. Denne bestemmelsen er sentral for FeFos beslutninger. Den reviderte avtalen tydeliggjør de forpliktelser FeFo og Finnmark Kraft har i henhold til Finnmarksloven, og styrker innbyggernes/brukernes innflytelse i saker om endret bruk av utmark.

Finnmark Kraft AS har siden opprettelsen bygget opp og videreutviklet kompetanse på vindkraft og prosesser knyttet til vindkraft. Selskapet har utviklet, bygget ut og drifter et vindkraftverk i Båtsfjord kommune og har i tillegg både tatt ned og bygget opp, samt drifter et nytt vindkraftverk i Måsøy kommune – dette er gjort i god dialog med alle berørte interessenter.

“Hensikten med opprettelsen av Finnmark Kraft og inngåelsen av enerettsavtalen er å sikre mest mulig lokal kontroll over utvikling av Finnmarks vind- og vannressurser. Dette innebærer at utviklingen skjer på partenes premisser, og at verdiskapingen basert på vind- og vannkraftressursene i Finnmark blir igjen i Finnmark,” sier representanter fra begge parter.

«Fornyelse av avtalen er naturlig nok en gledelig nyhet og viser at partene ser at avtalen og organiseringen også i fremtiden vil være et godt verktøy for å oppfylle formålet til både Finnmark Kraft AS og FeFo» uttaler styreleder Geir Thrane i FeFo og styreleder Per Erik Ramstad i Finnmark Kraft.

For mer informasjon, kontakt:

Finnmark Kraft AS
Styreleder Per Erik Ramstad
95 75 51 46
per.ramstad@altakraftlag.no

Finnmarkseiendommen (FeFo)
Styreleder Geir Thrane
95 10 23 86
geirthrane@gmail.com

Meny

Søk