Vind- og vannkraft i Finnmark

Vannkraften har i Finnmark som i resten av landet vært en viktig forutsetning for samfunns- og næringsutviklingen, og vannkraftverk er ikke noe nytt i Finnmark.

I forbindelse med gruvevirksomhet i Kåfjord på siste halvdel av det 19.- og i begynnelsen av det 20. århundre, ble Mølleelva regulert og benyttet til kraftproduksjon. Her ser man det gamle inntaket.
Utsikt nedstrøms fra det gamle inntaket i Møllelva. Gammel rørtrasé synlig som hylle i fjellet.

I etterkrigstiden ble en rekke kraftverk etablert for å sikre utvikling og vekst for befolkningen i Finnmark. De fleste vannkraftverkene som i dag er i drift ble dermed bygget for mange år siden.

Heller ikke vindparker er noe nytt i Finnmark. Havøygavlen vindpark i Måsøy kommune var en av de første vindparkene i Norge og i dag er det fire vindparker i drift i fylket. 

Stort potensiale

I Finnmark er det fortsatt potensiale for utbygging av vann- og vindkraft. Mye og god vind sammen med gode terrengforhold og store områder gjør at Finnmark er et av de mest spennende områdene både i nasjonal og internasjonal sammenheng.  For vannkraft er det først og fremst småkraftverk som er aktuelle.

Erfaringene viser at etablering av vannkraftverk og vindparker gir en rekke positive ringvirkninger for lokalsamfunnet, både i etablerings- og driftsfasen av et kraftanlegg. Det er snakk om arbeidsplasser knyttet direkte til kraftanleggene, men også leveranser av varer og tjenester fra en rekke lokale servicebedrifter. I tillegg kommer direkte og indirekte skatteinntekter fra kraftanleggene.

Selv om det er mange positive sider ved etablering av vannkraftanlegg og vindparker, så kan det også være negative konsekvenser som følge av disse etableringene. Tradisjonell bruk av områdene kan få redusert ressurstilgangen dersom arealene som er tilgjengelig forsvinner eller reduseres.

Ask Rådgivning as har i samarbeid med konsulentselskapet Agenda Kaupang laget en utredning om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraftetablering. Les mer om virkninger og ringvirkninger i rapporten her

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS