Fálesrášša vindkraftverk

Finnmark Fornybare Energiutvikling, som er et samarbeid mellom Finnmark Kraft AS og Fred. Olsen Renewables AS, har levert søknad med konsekvensutredninger for Fálesrášša vindkraftverk i Kvalsund kommune.

Fálesrášša vindkraftverk er planlagt bestående av ca. 60 vindturbiner med en samlet installert effekt på inntil 180 MW. Vindkraftverket er planlagt lokalisert i fjellområdet mellom Kokelv og Klubbukt i Kvalsund kommune. Planområdet utgjør til sammen omtrent 20 km2.

Kartutsnitt som viser plassering av veger og kraftlinjer for Falerassa vindkraftverk

Planlagt nettilknytning er en 14,5 km lang 132 kV luftledning fra Doaresjohrášša til Guorrojohka, og inn til Statnetts koblingsanlegg for sentralnettet i Skaidi. Alternativ omsøkt nettilknytning er en 28 km lang trasé med kombinert 132 kV luftledning og jordkabel fra Doaresjohrášša, ned langs Repparfjorden og Repparfjordelva, og inn til koblingsanlegget i Skaidi.

Vindkraftverket ligger i Hammerfest-regionen, som sannsynligvis er den mest interessante regionen i Finnmark med tanke på fremtidig energibehov til industriell virksomhet.

Eksempel på dette er behov for elektrisitet til:

  • Delelektrifisering av Snøhvit tog 1
  • Elektrifisering av Snøhvit tog 2
  • Elektrifisering av Goliat
  • Gruvedrift i Repparfjorden

Svært gode vindforhold, regionalt behov for å sikre nødvendig strømforsyning, nærhet til veier og sentralnett samt et akseptabelt konfliktnivå bidrar til å peke ut Fálesrášša som egnet lokalitet for vindkraftutbygging.

Det planlegges å benytte vindturbiner med en effekt på mellom 2,3 og 4,5 MW. Jo større turbinene er, dess færre vil bli installert. I konsesjonssøknaden er det lagt til grunn en utbygging basert på 60 stk. 3,0 MW turbiner. Planområdet består av to delområder: Fálesrášša og Doarejohrášša.

Historikk

  • Finnmark Kraft leverte meldingen til NVE den 18. juni 2010. 
  • Melding med forslag til utredningsprogram var ute til offentlig ettersyn høsten 2010.
  • NVE fastsatte utredningsprogrammene den 31.august 2011.
  • Konsesjonssøknaden med konsekvensutredninger ble levert NVE 15.november 2011.
  • Søknaden ble lagt ut til offentlig ettersyn av NVE i januar 2012. Se søknaden her.
Last ned saksdokumenter:
Melding Fálesrášša vindkraftverk (PDF)
søknad Falerassa vindkraftverk uten vedlegg
Prosjektansvarlig:
Lise Heggheim
mobil: +47 934 08 650
lise.heggheim(a)finnmarkkraft.no
Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS