Ett skritt nærmere nye vindkraftverk i Kvalsund kommune

Skrevet av: Lise Heggheim         Dato: 23.11.11 09:00

Finnmark Kraft AS og Fred. Olsen Renewables AS fortsetter arbeidet med to vindkraftverk med installert effekt på inntil 308 MW i Kvalsund i Finnmark, og har nå søkt Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) om tillatelser til bygging. Strømproduksjonen fra vindkraftverkene tilsvarer det årlige strømforbruket til rundt 40.000 husstander.

Viktige vindkraftprosjekter
Statnett har i brev til NVE høsten 2011 bedt om at det gjøres tiltak for å sikre at det kommer ny produksjon i Hammerfest regionen. Dette fordi det er akutt behov for økt produksjon for å dekke strømleveransen til blant annet Melkøya og Hammerfest by. Dette må skje i god tid før nytt sentralnett kommer på plass i 2018.
- Vi har jobbet hardt og målrettet det siste året for å kunne sikre Hammerfestregionen ny kraftproduksjon slik at utviklingen i regionen ikke skal stagnere, sier Masvik.
- Det er også positivt at vi kan forsyne olje og gass virksomheten med ren fornybar strøm, tilføyer Masvik.

Viktige tilpasninger
I 2009 ble det sendt inn melding fra Fred. Olsen Renewables på Kvalsund vindkraftverk, og i 2010 sendte Finnmark Kraft inn melding på Falesrassa vindkraftverk. Finnmark Kraft og Fred Olsen Renewables inngikk i 2010 en avtale om samarbeid for å utvikle begge prosjektene.

I løpet av prosessen har det opprinnelige planområdet blitt redusert og man har endt opp med et område som arealmessig utgjør ca. 1/2 av det opprinnelig omsøkte området. Bakgrunnen for dette var resultatene fra konsekvensutredningene.
- For oss har det vært viktig å tilpasse utbyggingen og ta hensyn til andre næringsinteresser som bruker området, forteller Masvik.

Ringvirkninger regionalt og lokalt
Vindkraftverket vil skape positive verdier i lokalsamfunnet i form av arbeidsplasser og skatteinntekter, både direkte og indirekte. Særlig i anleggsfasen er det stort behov for ulike typer arbeidskraft, og erfaringer fra andre steder viser at sysselsettingen regionalt kan forventes å gi over 100 arbeidsplasser i 4-5 år ved full utbygging. I driftsfasen vil det bli inntil 20 faste arbeidsplasser i vindparkene og flere ganger dette i ringvirkninger. Skatteinntektene for Kvalsund kommune vil kunne komme opp i flere titalls millioner kroner per år, dersom maksimal eiendomsskatt legges til grunn.

Søknadene
Søknaden omfatter bygging og drift av vindkraftverkene med tilhørende veier, internt kabelnett, transformatorstasjon og nettilknytning til regionalnettet.
- Antall vindturbiner som installeres vil være avhengig av nominell effekt for den eller de typene vindturbiner som velges. Konsekvensutredningene er basert på en eksempelløsning med totalt ca. 100 turbiner med en effekt på 3,0 MW og total installert effekt på 308 MW. Tallet vil sannsynligvis ligge et sted mellom 100 og 110, sier administrerende direktør i Finnmark Kraft AS, John Masvik.
Han legger til;
- Hvilken type og størrelse som velges, avhenger av hvilke vindturbiner som best fyller de tekniske og økonomiske krav på utbyggingstidspunktet. Vi søker derfor om en fleksibel konsesjon innenfor angitt planområde.

Investeringene vil bli i størrelsesorden 3600 millioner for hele utbyggingen. Strømproduksjonen er anslått til 900 – 1000 GWh/år ved full utbygging. Dette tilsvarer ca. 1.5 ganger produksjonen ved Alta Kraftverk. Driftsstart er planlagt til 2 år etter det at prosjektene har fått endelig konsesjon fra NVE.

Nærmere informasjon om prosjektene finnes på www.nve.no/no/konsesjoner

For ytterlige informasjon ta kontakt med: Administrerende direktør John Masvik mob. 47487723 (Finnmark Kraft)

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS