Planlegger vindkraftverk i Båtsfjord kommune

Skrevet av: Elisabeth Andersen         Dato: 11.08.11 16:15

Finnmark Kraft AS vil bygge vindkraftverk med installert effekt på inntil 120 MW i Båtsfjord i Finnmark, og søker nå Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) om konsesjon. Strømproduksjonen fra vindkraftverket tilsvarer det årlige strømforbruket til rundt 20.000 husstander.

Søknaden omfatter bygging og drift av vindkraftverket med tilhørende veier, internt kabelnett, transformatorstasjon og nettilknytning til regionalnettet.

- Antall vindturbiner som installeres vil være avhengig av nominell effekt for den eller de typene vindturbiner som velges. Tallet vil
 sannsynligvis ligge et sted mellom 27 og 52, sier administrerende direktør i Finnmark Kraft AS, John Masvik.

Han legger til;

- Hvilken type og størrelse som velges, avhenger av hvilke vindturbiner som best fyller de tekniske og økonomiske krav på utbyggingstidspunktet. Vi søker derfor om en fleksibel konsesjon innenfor angitt planområde.

På grunn av begrenset nettkapasitet i regional- og sentralnettet er planene tilrettelagt for en trinnvis utbygging, der trinn 1 omfatter ca. 50 MW installert effekt og full utbygging 50 + 70 MW. Investeringene vil bli i størrelsesorden 650 millioner for trinn 1 og 1600 millioner for hele utbyggingen. Strømproduksjonen er anslått til 345 – 425 GWh/år ved full utbygging avhengig av valgt turbintype.

Vindkraftprosjekt med historie

En forløper for prosjektet Hamnefjell vindkraftverk ble meldt som et vesentlig større prosjekt allerede i 2003 under navnet Basecearru av Hydro Energi. Det omfattet området Basecearru vest for tettstedet Båtsfjord, og Båtsfjordfjellet øst for tettstedet.

I 2005 ble det sendt inn konsesjonssøknad av Norsk Hydro Produksjon as, men etter en samlet vurdering av klimaforhold, natur- og miljøhensyn besluttet man imidlertid å konsentrere videre planlegging om Hamnefjellområdet, vest for Båtsfjord tettsted. I den videre prosessen ble dette planområdet også redusert og man endte opp med et område som arealmessig utgjorde ca. ¼ av det opprinnelig omsøkte området vest for Båtsfjord. Bakgrunnen for dette var innspill fra reinbeitedistriktet, kommunen og fra konsekvensutredningene.

Hamnefjell vindkraftverk ble konsesjonssøkt av Hydro Olje & Energi i desember 2006. Det ble da søkt om en vindpark med installert effekt på 160 MW, med mulighet for utbygging i to trinn på grunn av begrensninger i nettkapasiteten i området.

- Etter innspill i høringsrunden, primært fra kulturminnemyndighetene (Fylkeskommunen og Sametinget), og av hensyn til hekkende rovfugl og naturmangfold , ble det besluttet å redusere planområdet til 15 kvadratkilometer. Dette er mindre enn halvparten av det området som ble omsøkt i 2006, forteller Masvik.

Hamnefjell er en del av den porteføljen på tre vindkraftprosjekter Finnmark Kraft kjøpte fra Statoil i juni 2011.

-Prosjektet er viktig for våre ambisjoner om å bli en ledende vindkraftprodusent i Finnmark og vil bli vårt andre vindkraftverk i Finnmark, forteller Masvik.

Vindkraftverket vil skape positive verdier i lokalsamfunnet i form av arbeidsplasser og skatteinntekter, både direkte og indirekte. Særlig i anleggsfasen er det stort behov for ulike typer arbeidskraft, og erfaringer fra andre steder viser at sysselsettingen lokalt kan forventes å gi over 50 arbeidsplasser ved full utbygging. I driftsfasen vil det kunne gi 10-15 faste arbeidsplasser, avhengig av kompetansen på stedet. Skatteinntektene for Båtsfjord kommune vil kunne komme opp i flere millioner kroner per år, dersom maksimal eiendomsskatt legges til grunn.

Nå gjenstår det å se om den reviderte søknaden fra Finnmark Kraft får grønt lys. Blir det gitt konsesjon tidlig i 2012 beregner man å være i drift fra høsten 2014.

God dialog mellom berørte parter

Finnmark Kraft har sterk tro på at selskapet får innvilget søknaden. På senhøsten i fjor fikk planene for utbyggingsløsning overveiende tilslutning fra representanter for Båtsfjord kommune, Finnmark Fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark, Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark og Reinbeitedistrikt 7, som i et møte med Statoil og NVE fikk en presentasjon av den nye utbyggingsløsningen.

- NVE stilte krav om en tilleggsutredning for å ha et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag ved sluttbehandling av søknaden for Hamnefjell vindkraftverk. Dette er nå gjennomført, og Finnmark Kraft AS sender derfor en revidert søknad som omfatter revidert layout og konsekvensutredninger, sier Masvik.

Illuatrasjon av vindkraftverket sett fra syd.

 

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS