Finnmark Kraft legger vindpark på is

Dato: 03.03.11 11:37

Det videre arbeidet med Baikacearru vindpark legges foreløpig på is. Det har styret i Finnmark Kraft besluttet. Bakgrunnen er manglende nettkapasitet i Øst-Finnmark og at man ønsker mer kunnskap om hvilken effekt vindparker har på reinen i området.

- Nettkapasitet i Øst-Finnmark generelt og ut mot Berlevåg spesielt er ikke dimensjonert for allerede planlagte vindparker i området. Det er behov for en oppgradering og utbygging av kraftnettet før videre utbygging er mulig, sier administrerende direktør i Finnmark Kraft, John Masvik.

Finnmark Kraft vurderer fortsatt området som svært interessant for utbygging av vindkraft på grunn av de gode vindressursene. Utnyttelsen av lokalitetene vil gi en årlig produksjon på rundt 1050 GWh og en ytelse på cirka 300 MW. Til sammenligning ligger Alta kraftverk sin årlige produksjon på cirka 600-660 GWh. Men på nåværende tidspunkt velger man altså ikke å gå videre med arbeidet

Vil lære av Varanger Kraft

Varanger Kraft har fått tildelt konsesjon for en vindpark på Rákkocearru-platået i Berlevåg kommune der det er planlagt to byggetrinn. Det første byggetrinnet innebærer oppføring av rundt 10 vindturbiner som vil gi 30 MW. Dette gir elektrisk kraft til om lag 5000 husstander. Andre byggetrinn vil bli på inntil 200 MW men er avhengig av en styrking av nettstrukturen i Finnmark.

- I dette tilfellet gjelder det sentralnettlinja mellom Skaidi i Vest-Finnmark til Varangerbotn i Øst-Finnmark. En slik styrking er planlagt av Statnett i perioden 2018 – 2025, og er helt nødvendig for at Varanger Kraft skal kunne transportere ut kraften som skal produseres i Rákkocearru vindpark, sier Masvik, og føyer til;

- Dersom de realiserer begge byggetrinn har vi også et bedre grunnlag for å høste erfaringer om konsekvenser en slik utbygging eventuelt vil få for reinen i området.

God dialog med berørte parter

Finnmark Kraft startet sommeren 2010 arbeidet med å vurdere mulighetene for å utnytte deler av vindressursene på Baikacearru i Berlevåg kommune. Der er gjennomført befaring i området og selskapet har hatt møter med Berlevåg kommune, reinbeitedistrikt 7 og kulturminnemyndighetene hvor det er blitt orientert om at oppstart av planleggingen vurderes. Det ligger ingen konflikter bak beslutningen som nå er fattet.

- Det er en målsetning at etableringer av vindparker skal skje i tett samarbeid med alle brukergrupper, slik at det kan gjøres tiltak for å redusere eller fjerne negative konsekvenser ved etableringer av disse. Vi har hatt en svært god dialog med Reinbeitedistrikt 7 og vil understreke at det ikke er reinbeitedistriktet som stopper arbeidet med vindparken, påpeker kraftdirektøren.

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS